page top background page top background
girl

Podmínky Kreativní soutěže Briliantina

Pořadatel a organizátor
 1. Soutěž je určena pro děti ve věku od 5ti let.
 2. V případě zájmu o soutěž musí mít zájemce mladší 18 let souhlas alespoň jednoho z rodičů (zákonného zástupce) a další kroky činit jen na základě souhlasu zákonných zástupců.
 3. Pro účast v soutěži je nutno provést registraci v Brili Clubu a vyplnit registrační formulář s pravdivými údaji.
 4. Každý se může účastnit v soutěži jen za svou osobu a nesmí se hlásit do soutěže pod jiným jménem. Při porušení této podmínky může být takový zájemce ze soutěže vyloučen.
 5. Soutěž o vítěznou ozdobu náramku projektu Briliantina „Inspired by you“ nemá omezenou horní věkovou hranici.
 6. Každý může navrhnout vlastní design ozdoby, a to její skicou, náčrtem apod. a zaslat ji po přihlášení na webu briliantina.com
 7. Do soutěže budou zařazeny pouze originální návrhy jejich autorů. Do soutěže nebudou zařazena jakákoli okopírovaná díla nebo návrhy porušující autorská práva.
 8. Informace o začátku, uzávěrce a vyhlášení soutěže jsou vždy uveřejněny na webových stránkách www.briliantina.com.
 9. Ze všech zaslaných návrhů bude komisí vybráno 6 návrhů, které postoupí do finále soutěže a budou umístěny na webu www.briliantina.com. Bude přihlédnuto ke zpracování kresby, vyrobitelnosti, bezpečnosti a cenové možnosti výroby.
 10. Autoři všech postupujících návrhů budou kontaktováni pořadatelem soutěže a bude jim doručena autorská smlouva. Do finále soutěže budou zahrnuty pouze návrhy, jejichž autoři podepsali výše zmíněnou autorskou smlouvu. V případě, že některý autor nebude respektovat podmínky autorské smlouvy nebo smlouva nebude doručena pořadateli v termínu uvedeném v průvodním dopise smlouvy, automaticky nastupuje na jeho místo komisí zvolený náhradník. Stejně bude postupováno i následně, pokud by náhradník nesouhlasil s autorskou smlouvou nebo by smlouva nebyla doručena pořadateli v termínu uvedeném v průvodním dopise. Takto bude postupováno do doby, než bude uzavřena autorská smlouva se všemi 6ti finalisty.
 11. Finále soutěže proběhne na stránkách www.briliantina.com v podobě veřejného hlasování. Pro návrhy bude možnost hlasovat vždy 1x za 24hodin z jedné IP adresy.
 12. Vítězem se stává návrh s největším počtem hlasů.
 13. Výrobce ozdoby dle návrhu vítěze soutěže má povinnost do 24 měsíců po podepsání smlouvy vydat vítěznou ozdobu spolu s domluveným popisem autora. Design bude uzpůsoben možnostem výroby (vyrobitelnost, bezpečnost, cena) a nebude již s autorem konzultován. Po skončení soutěže začíná další soutěž vyhlášením výrobce.
Ceny
 1. Autorka návrhu ozdoby, která se umístí na 1. – 3. místě, obdrží následující odměnu:
  • 1. místo: finanční odměna 2.500,-(slovy Dvatisícepětsetkorunčeských) + celá kolekce ozdob na náramky
  • 2. místo: finanční odměna 1.000,- (slovy Jedentisíckorunčeských) + celá kolekce ozdob na náramky
  • 3. místo: celá kolekce ozdob na náramky
Všeobecná ustanovení
 1. Účastník soutěže prohlašuje, že souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do databáze vyhlašovatele, jakož i k jejich dalšímu zpracování. Vyhlašovatel shromažďuje a zpracovává údaje poskytnuté účastníkem soutěže v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel, a to pro účely pořádání soutěže, poskytování služeb a marketingové účely. Vyhlašovatel bude poskytnuté osobní údaje, jakož i údaje materiály informace, fotografický a video materiál zpracovávat sám bez součinnosti třetích osob a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.  Účastník soutěže souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude po dobu 3 let od jejich poskytnutí či získání zpracovávat osobní údaje ke shora uvedenému účelu. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním jména a příjmení na webových stránkách pořadatele a v jím vyhotovených a používaných tiskových, filmových a dalších propagačních materiálech v rozsahu spojení jména účastníka soutěže s fotografií či video záznamem a místem bydliště účastníka soutěže. V případ že při zpracování osobních údajů účastníka soutěže budou porušeny povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel, je účastník soutěže oprávněn domáhat se nápravy způsobem stanoveným § 21 zákona, č. 101/2000 Sb. Účastník soutěže je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže má právo na informace o osobních údajích pořadatele o ní zpracovávaných za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 5. Registrace není zpoplatněna.
 6. Návštěvník na stránkách www.briliantina.com se zavazuje při návštěvě stránek dodržovat „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
   
Czech republic Spain France Greece Middle East Germany Romania Ukraine Scandinavia Russia Belgium

1.3.

Začátek Kreativní soutěže s náramky Briliantina

Své návrhy mi posílej přes webové stránky. Jdi do Kreativní soutěže, přihlas se a nahraj vlastní návrhy.

31.7.

Uzávěrka zasílání návrhů

8.9.

Začátek hlasování na https://www.briliantina.com

1.11.

Konec hlasování

6.11.

Vyhlášení vítězů