page top background page top background
girl

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.briliantina.com

Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.
Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost Martin Trik, Spolková 31, Plzeň PSČ 312 00, IČ:44656808, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 22871 a touto společností provozovaný internetový obchod www.briliantina.com.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.briliantina.com.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
 3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 4. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 7. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.
 8. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 10. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:
 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

POSTUP REKLAMACE

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.briliantina.com si je toho  vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Prosíme vás, abyste tedy v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

 1. Zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu briliantina@cz.briliantina.com
 2. Okopírujte daňový doklad – fakturu, který jste dostali spolu se zbožím.
 3. Kopii daňového dokladu (fakturu) s popisem závady na zboží odešlete spolu s vadným zbožím v originálním obalu na adresu distribučního skladu prodávajícího (tato je uvedena na daňovém dokladu (faktuře) a nebo v kontaktech viz. kontakty. Reklamované zboží vždy odesílejte doporučeně pro případ jeho ztráty doručovatelem. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“.
 4. Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího.
 5. Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.
 7. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.


Complaint Procedure

Claim forms are an integral part of the Terms and Conditions for the online shop

www.briliantina.com.

The seller agrees that in the event that a claim for defective goods is made, the buyer

receives solutions that simplify and speed up settlement of the claim. The seller for

the purposes hereof shall mean the company Martin Trik, Spolková 31, PSČ 312 00,

IČ:44656808, which is registered in the Commercial Register kept by the Regional

Court in Plzeň, Section A, Insert 22871 and this company operates the online store

www. briliantina.com.

The buyer for the purposes of this declaration means a customer at the e-shop

www.briliantina.com.

Liability for Defective Goods and Warranty

1. Buyer is recommended to look at their own goods immediately upon receipt.

2. Any mechanical damage to the packaging during transport may be associated

with damage to the product itself.

3. All goods are insured by the seller against damage encountered in the course of

transportation. If the buyer finds damaged goods immediately upon delivery at the

point of delivery, it is required to prepare a record in the presence of the carrier. On

the basis of this record will be made ​​out to the customer after the conclusion of the

event insured with the carrier a reasonable discount or new product shipped.

4. Signing the waybill by the buyer is seen as acceptance of a product, while also

confirming that the goods were handed over intact during transport. A later claim of

fault caused by transport must be disregarded and will be rejected.

5. Before first use, the purchaser is required to read the warranty conditions,

including the Czech manual for operation and then consistently manage this

information. In the case of use of the product in contradiction with this the seller is

not liable for damages resulting from improper use.

6. The warranty does not cover normal wear and tear (or its parts) caused by use.

7. If the buyer finds a discrepancy between the goods and the purchase agreement,

the seller is entitled to free of charge and without undue delay the said thing in

accordance with the purchase agreement. With reference to the requirements the

buyer can thus eliminate the conflict by replacement or repair of said things.

8. If such a procedure is not possible, the buyer may require an appropriate

reduction of the price of goods or to cancel the contract.

9. The procedure according to paragraph 8 hereof is not applicable if the buyer of

goods knew of problems or caused conflict with the contract.

10. Conflict with the contract, which will take effect within six months from the date

of receipt of the goods shall be deemed to have already existed in its takeover, if not

in the nature of things or if it is proven otherwise. In case of conformity of the goods

the buyer has the right to rectify the situation:

– repair of consumer goods into conformity for free

– proportionate reduction of the purchase price

– replacement supply of goods

– termination of the contract

First, the buyer may require the seller to repair free of charge or to an exchange

of goods. The buyer has the right to exchange goods only if this is not due to the

disproportionate nature of the defect. Whether the defect is proportional is decided

by the authorized service center in the form of a written assessment of the defect.

In this case, the goods will be exchanged for the same item, or refund of the amount

paid back.

The rights of liability apply to the seller where the case was purchased. However,

if the warranty certificate is given by another entity – distinct from the seller – an

entity authorized by the manufacturer or importer to perform warranty repairs

and establishment of this entity is closer in place to the seller or the buyer, buyer

exercises the right to correct at the authorized entity.

COMPLAINTS PROCEDURE

Any claim for the buyer is always a chore. The online store www.briliantina.com

is aware of this and in the interest of the satisfaction of its existing and future

customer accepts solutions that simplify and speed up settlement of a claim.

Please do thus to speed up the reclamation by always adhering to the following

procedure:

1. Send an e – mail with a description of the defective goods to the address

briliantina@cz.briliantina.com.

2. Make a copy of the invoice – the invoice that came with the goods.

3. A copy of the tax document (invoice) with an error description of the goods

sent along with the defective goods in their original packaging to the address of

the seller’s distribution warehouse – this is stated on the invoice, or see contacts.

Defective goods should always be sent by registered against the loss of the delivery.

To speed up your complaint, we recommend the package sent be significantly

marked „COMPLAINT“.

4. This does not apply to personal claims against the seller.

5. The seller will promptly inform about the complaint procedure, in particular the

conclusions of an expert assessment of the legitimacy of the claim. If it is necessary

to consult another way, the buyer shall contact the seller.

6. Seller reserves the right to award an authorized service instruction for direct

shipment of repaired goods to the address given in the guide.

7. If the complaint is not settled within the statutory period of thirty days, the buyer

has the right to terminate the contract and a refund of the full amount.

Czech republic Spain France Greece Middle East Germany Romania Ukraine Scandinavia Russia Belgium

1.3.

Začátek Kreativní soutěže s náramky Briliantina

Své návrhy mi posílej přes webové stránky. Jdi do Kreativní soutěže, přihlas se a nahraj vlastní návrhy.

31.7.

Uzávěrka zasílání návrhů

8.9.

Začátek hlasování na https://www.briliantina.com

1.11.

Konec hlasování

6.11.

Vyhlášení vítězů