page top background page top background
girl

Pravidla soutěže Brili Face

 1. PREAMBULE

 1. Soutěž BRILI FACE (dále jen „Soutěž“) není klasickou soutěží krásy, ale představuje originální celorepublikový projekt, jehož hlavní vizí je prezentovat spojení krásy a produktů Briliantina
  a podporovat rozvoj kreativního myšlení dívek.

 2. Soutěž vyhlašuje Bonaparte – Martin Trik, se sídlem Spolková 31, Plzeň 312 00, IČ: 44656807; zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 22871 (dále jen „Pořadatel“).

 3. Tato obecně závazná pravidla soutěže BRILI FACE 2016 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 1. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž je oficiálně vyhlášena v dubnu 2016. Registrace účastnic soutěže (dále jen „Soutěžící“) bude probíhat od 2. 4. 2016 do 12. 6. 2016 na internetových stránkách soutěže www.briliantina.com.

 2. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. C těchto Pravidel.

 3. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

  1. Základní kolo

  2. Semifinále

  3. Finále

 1. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ

 1. Soutěžící se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující následující podmínky:

  1. Věk 8 – 11 let (věk dosažený v den přihlášení)

  2. Trvalý pobyt na území České republiky.

  3. Být členkou BRILI Clubu.

  4. Vyplnit přihlášku na webu soutěže BRILI FACE, uvést jméno a příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní email a telefon zákonného zástupce a připojit 1 soutěžní fotografii. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit telefonický dotaz na zákonného zástupce k ověření souhlasu.

  5. Zákonný zástupce musí potvrdit souhlas s těmito Pravidly, prostřednictvím odkazu, jenž obdrží emailem po odeslání přihlášky.

 2. Soutěžní fotografií se rozumí obrazový snímek, na němž je Soutěžící zachycena s prstýnkem
  či náušnicemi Briliantina a splňuje tyto parametry: nenalíčená, zahalená ramena. Vzor soutěžní fotografie je uveden na webových stránkách soutěže. Fotografie se vkládá ve formátu JPG nebo PNG.

 3. Soutěžící zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

  1. Je autorem přihlášených fotografií, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva, a že tyto fotografie jsou původní.

  2. Disponuje veškerými právy k těmto fotografiím.

  3. Užitím fotografie Pořadatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Pořadateli.

  4. Fotografie Soutěžící nesmí být starší 3 měsíců.

 4. Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

  1. neodpovídají zadanému tématu soutěže, tj. nesplňují podmínku soutěže dle čl. C odst. II.

  2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

  3. by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Pořadatelem

  4. u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

 5. O tom, zda Soutěžící splňuje podmínky soutěže, rozhoduje výlučně Pořadatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

 1. ZÁKLADNÍ KOLO

 1. Základní kolo soutěže proběhne na internetových stránkách formou foto castingu, kdy každá Soutěžící je povinna zaslat přihlášku prostřednictvím internetových stránek soutěže.

 2. Fotografie Soutěžících, které splní všechny podmínky soutěže, budou zveřejněny ve foto galerie na internetových stránkách soutěže.

 3. Na konci tohoto kola vybere odborná porota složená z organizátorů soutěže výběr semifinalistek. Soutěžící, které postoupí do semifinále, budou s touto skutečností obeznámeny prostřednictvím emailu, a to nejpozději před zahájením semifinálového kola. Počet bude záležet na počtu přihlášených dívek.

 4. Základní kolo proběhne na internetových stránkách soutěže www.briliantina.com v termínu:
  2. 4. – 12. 6. 2016

 1. SEMIFINÁLE

 1. Semifinále proběhne formou online hlasování na internetových stránkách soutěže, kde bude uveřejněn seznam Soutěžících obsahující jméno, příjmení a fotografie Soutěžící.

 2. O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.briliantina.com dle svých osobních preferencí. Každý návštěvník může hlasovat jednou za den pro každou fotografii. Jakékoli hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, nebo použití anonymních prohlížečů atp. je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

 3. Do finále postupuje celkem 10 dívek a 2 náhradnice, které získají v semifinále nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení fotografie do soutěže. O postupu do finále budou Soutěžící kontaktovány Pořadatelem prostřednictvím emailu a telefonu, a to nejpozději
  do 14. 9. 2016.

 4. Soutěžící postupující do finále obdrží neprodleně po ukončení semifinále dva stejnopisy Rezervační dohody, jejíž součástí budou informace a další náležitosti potřebné k průběhu finále. Oba stejnopisy Rezervační dohody musí zákonný zástupce Soutěžící opatřit svým podpisem a zaslat zpět Pořadateli do 7 dnů. Podepsání těchto smluv je podmínkou účasti ve finále. V případě, že Rezervační dohoda nebude ze strany Soutěžící podepsána a doručena Pořadateli ve stanoveném termínu, je automaticky vyřazena ze Soutěže a její místo získá náhradnice, kterou určí porota.

 5. Semifinálové kolo proběhne v termínu: 16. 6. – 11. 9. 2016

 1. FINÁLE

 1. Finálové kolo proběhne v sobotu 8. 10. 2016 v PVA EXPO Praha, Beranových 667, 199 00 Praha 9, v rámci veletrhu For Toys, za účasti partnerů soutěže, odborné poroty a významných hostů.

 2. Samotnému finále bude předcházet společná příprava všech Soutěžících. Tato příprava se bude konat ve stejný den a na stejném místě jako finále. Podrobné informace k přípravě budou Soutěžícím zaslány společně s Rezervační dohodou.

 3. Pokud se Soutěžící z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo finále včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze soutěže.

 4. Ve finále jsou zvoleny:

  1. BRILI FACE 2016

  2. 2. Brili Face 2016

  3. 3. Brili Face 2016

  4. BRILI FACE SYMPATIE 2016

 5. Volba prvních třech vítězek Brili Face probíhá volbou poroty, která se skládá z partnerů soutěže, pořadatele a významných hostů.

 6. Titul Sympatie probíhá volbou veřejného online hlasování na internetových stránkách soutěže v období 15. 9. – 7. 10. 2016.

 1. CENY A DARY

 1. Ceny a dary jsou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

 2. Soutěžící bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

 3. Výherci ceny přebírají na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost
  za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 4. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

 1. UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Soutěžící a její zákonný zástupce prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení Soutěžící, adresa bydliště Soutěžící, emailová adresa a telefonní číslo Zákonného zástupce Soutěžící (dále jen „osobní údaje„) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakož i k jejich dalšímu zpracování. Soutěžící a její zákonný zástupce berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Pořadatel nenese odpovědnost za porušení povinnosti podle předchozí věty.

 2. Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté Soutěžící a jejím zákonným zástupcem v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel, a to pro účely pořádání soutěže, poskytování služeb, marketingové účely a pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů).

 3. Pořadatel bude poskytnuté osobní údaje, jakož i údaje, materiály, informace, fotografický a video materiál zpracovávat sám bez součinnosti třetích osob a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel bude po dobu 3 let od jejich poskytnutí či získání, zpracovávat osobní údaje ke shora uvedenému účelu.

 4. Soutěžící a její zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním jména a příjmení Soutěžící na internetových stránkách Pořadatele a v jím vyhotovených a používaných tiskových, filmových a dalších propagačních materiálech v rozsahu spojení jména Soutěžící s fotografií či video záznamem a místem bydliště Soutěžící.

 5. V případě, že by se Soutěžící nebo její zákonný zástupce domnívali, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžící a/nebo jejího zákonného zástupce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav.

 6. Soutěžící a/nebo její zákonný zástupce je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to sdělením na emailovou adresu briliantina@cz.briliantina.com.

 7. Soutěžící má právo na informace o osobních údajích Pořadatele o ní zpracovávaných za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění.

 8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Soutěžící a její zákonný zástupce potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 9. Pořadatel jakožto správce osobních údajů učinil před zahájením této soutěže oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod
  reg. č. 00044162.

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů
  a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 4. Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní.

 5. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Plzni, dne 1. 4. 2016

Czech republic Spain France Greece Middle East Germany Romania Ukraine Scandinavia Russia Belgium

1.3.

Začátek Kreativní soutěže s náramky Briliantina

Své návrhy mi posílej přes webové stránky. Jdi do Kreativní soutěže, přihlas se a nahraj vlastní návrhy.

31.7.

Uzávěrka zasílání návrhů

8.9.

Začátek hlasování na https://www.briliantina.com

1.11.

Konec hlasování

6.11.

Vyhlášení vítězů