page top background page top background
girl

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost Martin Trik, Spolková 31, Plzeň PSČ 312 00, IČ:44656808, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni a touto společností provozovaný internetový obchod www.briliantina.com. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.briliantina.com Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.briliantina.com Preambule Nákupy na www.briliantina.com se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. I my jsme zákazníci a ani nám není jedno, jak je s našimi osobními údaji nakládáno, a proto ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:
  1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
  2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:
  • plnění smlouvy uzavřené prodávajícím
  • nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá objednávkovému formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.
  1. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
  2. Vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.briliantina.com , dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na briliantina@cz.briliantina.com
Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas. Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky.

Declaration on the Protection of Personal Data (Privacy)

Seller for the purposes of this declaration means the company Martin Trik, Spolková 31, Plzeň PSČ 312 00, IČ:44656808, which is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Plzeň and this company operates an e-shop www.briliantina.com. Seller is registered as an administrator of personal data in the register maintained by the Office for Personal Data Protection. Buyer for the purposes of this declaration means a customer of the e-shop www.briliantina.com. Unless otherwise noted this statement means underlined text information is hyperlinks for additional details and documents. Such a document is always accessible regardless of this declaration and the reference to it is easily visible on the website www.briliantina.com. Preamble Shopping on www.briliantina.com is not without sharing some personal data. We are also customers, and we also care how with our personal data is handled, and therefore for the protection of your personal data we pay maximum attention: 1. Seller hereby declares that the handling of personal data by the buyer will proceed in accordance with the Act No.101/2000 Coll., i.e. in accordance with the Law on the protection of personal data. 2. The source of data is the buyer. Personal data on buyers are verifiable by consent of its collection and processed by the seller through a secure electronic database, solely for the purpose of: - performing the contract with seller - offering business or services to data subjects Range of fully managed data corresponds to the order form and there are no sensitive data managed. 3. The seller undertakes to protect the personal data of the buyer. This information will not be sold to any third party except in those cases where the provision of information (i.e. address and telephone number) is a necessary condition for successful delivery to the buyer. 4. By completing the order form and sending it, respectively, or by completing the personal data in the online store www.briliantina.com, gives the buyer consent to the collection and processing of personal information about the buyer indefinitely. The seller always proceeds in accordance with the Act No.101/2000 Coll. All data that are given us during registration are archived so that it cannot be misused, and are used only for such purposes to which you have given us your consent. The seller does not sell, rent or share your information with any third party except 0in those cases where the transfer of data to third parties is necessary for the execution of your order. The buyer has the right to delete or change the structure of personal data at any time by written request to briliantina@cz.briliantina.com.
Czech republic Spain France Greece Middle East Germany Romania Ukraine Scandinavia Russia Belgium

1.3.

Začátek Kreativní soutěže s náramky Briliantina

Své návrhy mi posílej přes webové stránky. Jdi do Kreativní soutěže, přihlas se a nahraj vlastní návrhy.

31.7.

Uzávěrka zasílání návrhů

8.9.

Začátek hlasování na https://www.briliantina.com

1.11.

Konec hlasování

6.11.

Vyhlášení vítězů