page top background page top background
girl

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.briliantina.com/e-shop. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název: Martin Trik – BONAPARTE

Sídlo: Spolková 31, 312 00  Plzeň

IČ: 44656807

Zapsaná: u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 22871

Telefon: +420 775 333 286

Email: briliantina@cz.briliantina.com

Kontaktní adresa: BONAPARTE, Spolková 31, 312 00 Plzeň
Provozní doba: PO – PA od 8:00 do 16:30 hod

Distribuční sklad: BONAPARTE – SKLAD, Dukelská 1262,  337 01 Rokycany.
Provozní doba: PO – PA od 7:00 do 14:00 hod.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny níže v části Doručování zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, kromě poplatku za dobírku účtovaného danou přepravní společností.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy tam, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, daňový doklad a dodací list, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

DOPRAVA A PLATBA

Doprava:
PPL
– dobírka na území ČR do 1.500,- Kč s DPH poštovné 96,- Kč s DPH, jinak zdarma
– dobírka na Slovensko do 3.000,-Kč s DPH poštovné 260,- Kč s DPH, jinak zdarma

Osobní odběr    0,- Kč
Plzeň – sídlo firmy (Spolková 31, 312 00 Plzeň)
Rokycany – distribuční sklad (Dukelská 1262, 337 01 Rokycany)

Platba:
Dobírkou: 
peníze zaplatíte při převzetí zboží kurýrovi PPL.
Hotově při osobním odběru: vyčkejte prosím na emailové nebo telefonické oznámení, že je zboží pro Vás připraveno k odběru.

Pokud kupující nepřevezme zboží do 14 dnů od upozornění e-mailem (osobní odběr), je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží vhodným způsobem prodat.
Náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle prostřednictvím formuláře nebo předá ve 14 denní zkušební lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží zpět prodejci na základě zaslaného formuláře pro odstoupení od smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Pro oznámení odstoupení od smlouvy je nutné použít formulář (ke stažení ZDE) a vyplněný zaslat spolu s kopií kupního dokladu (faktury) na e-mail briliantina@cz.briliantina.com nebo zaslat poštou na adresu: Bonaparte, Spolková 31, 312 00 Plzeň. Formulář je možné na požádání zaslat na mail spotřebitele.

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení zde:
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Dokumenty ke stažení:

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
REKLAMACE PRO NESPLNĚNÍ JAKOSTI PŘI PŘEVZETÍ
UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Terms and Conditions

Introductory Provisions

Seller for the purposes of these terms and conditions shall mean the company Martin Trik , Spolková 31, Plzeň PSČ 312 00, IČ:44656807, which is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Plzeň, this company operates an e-shop www.briliantina.com. The Buyer for purposes of this declaration means a customer at the e-shop www.briliantina.com. Unless otherwise noted this statement means underlined text information is hyperlinks for additional details and documents. Such a document is always accessible regardless of these terms and conditions and reference to it is easily visible at www.briliantina.com. All prices shown on the website shopping gallery include the applicable VAT rate. When using data on price without VAT, this is clearly marked so that the price information is connected with the text „without VAT“. Each product is uniquely identified by its title or the name and version and price. Name of goods, names of each design and description of goods may not coincide with official names and descriptions of the manufacturer or importer of the goods and are for informational purposes only. The only mandatory information is text, descriptions and recommendations on their products and their packaging, or in the accompanying documentation, by the manufacturers or importers of the goods.

Order – Contract

1. Orders placed by the ordering system with the online store www.briliantina.com is binding and in the nature of the draft contract.
2. Ordering goods, i.e. sending the draft contract which happens when the buyer confirms the contents of the shopping cart, will in effect enter into a contract to purchase goods in the design and specification identical to the shopping basket, especially the agreed specifications of the goods, the price and quantity, as well as the form of payment and mode of transport to the place of delivery. This completed order is a manifestation of the buyer’s own free will.
3. Contract completion between the buyer and the seller takes place immediately upon delivery of the ordered goods to the buyer.
4. By ordering under Point 2 of these terms and conditions, the buyer declares that he is familiar with these terms and conditions, as well as the Complaint Regulations and the Declaration on the Protection of Personal Data and that they wholeheartedly agree, as published on www.briliantina.com, i.e. as valid and in effect at the time of departure of the order. Any changes or modifications to terms and conditions made ​​by the seller after the purchase contract are ineffective against this contract.
5. The condition of the order is correct completion of the required data in the order form, i.e. in particular such data as are necessary for the preparation of tax documents, completing warranty and delivery of goods to the point of delivery. Dealing with such obtained personal data is carried out so as to be consistent with the Act No.101/2000 Coll. Personal information is kept solely for the purpose of identifying the buyer in relation to the taxation authorities, as well as for any complaints, etc. The rules for handling personal information are also available to the purchaser in our Privacy Policy.
6. The place of delivery is the address specified by the buyer on the order form, unless otherwise agreed.
PERSONAL COLLECTION: The place of delivery can be provided at the seller’s by prior mutual agreement.
7. Title to the goods passes from the seller to the buyer upon payment of the purchase price, or when the goods are delivered to the buyer at the point of delivery in case of payment by cash on delivery, or payment of goods in advance as defined in the forms of payment.
8. By completing the order, the draft contract and or filling out any personal information to any other place located in the Internet shopping mall www.briliantina.com, gives the buyer consent to the collection and archiving of data on buyers of its contracts and purchases. The buyer has the right to delete or change the structure of personal data at any time via mail.
9. Notwithstanding the provisions of paragraphs of Article B of these Terms and Conditions, the seller reserves the right to withdraw from the contract without giving any reason. If the seller does so and also have already been provided payment of the purchase price by the buyer in the form of advance payments, these funds will be in accordance with good morals immediately transferred back to the buyer.

Terms of Delivery

1. The usual time limit for delivery of goods to the place of delivery, and in the structure and number specified in the applicable order, is three to seven working days, which period begins to run when payment on delivery is the first working day following the day on which the order was confirmed by the buyer. In the period from 1 November to 31 December the deadline for receipt of ordered goods increases due to the high increase in orders for up to 12 working days.
2. In exceptional cases, beyond the control of the seller, when even with due professional care the seller can not guarantee the delivery period specified in item 1 of these Terms of Delivery, the seller reserves the right to extend the delivery period. In this case, the seller undertakes to immediately inform the buyer about the change date of delivery of the goods.
3. Term availability of stock at the details of the product is meant to be the warehouse of our company or the warehouse of our distribution supplier.
4. In fulfillment of delivery shall be deemed delivery of the subject to the place of delivery specified in the order.
5. The transport to the place of supply rule ensures the seller using the services of a third party, but always under conditions that are part of the order and the choice made ​​by the buyer in the shopping cart as references to the offer referred to in the Section Transport and Forms of Payment.
6. Seller reserves the right to change the shipment method, even without notice to the purchaser. However, this change may result in reduced quality of service and a change in its price.
7. The purchased goods is always accompanied by an invoice and a copy of the order.
8. Goods supplied to the Czech Republic and Slovakia.

Complaints

1. Claims are strictly governed by the relevant provisions of the Civil Code.
2. Detailed information on the progress of the buyer in the event of a claim may find the purchaser in the Claim document at the e-shop www.briliantina.com, which is an integral part of these Terms and Conditions.

Withdrawal from the Contract (mail order)

1. The buyer – individual non-entrepreneur – has the right under the provisions of §53 of the Civil Code, to withdraw from the contract, within 14 days of receipt of goods. Cancellation of the contract by the buyer proceeds so that the buyer will deliver before the expiration of the statutory period at their own cost to the seller goods that are undamaged and well without signs of use or wear and tear whilst in the original packaging with all accompanying documents and accessories.
2. Without undue delay about this procedure the buyer must inform the seller by email. When all the above conditions are met, the purchaser must return to the buyer the entire purchase price, including VAT and postage according to European Directive 97/7/EC and § 53 paragraph 10 of the Civil Code. Seller will do so in the previously agreed manner, and within the normal time transfer funds in the chosen format.
3. Consigned buyer (due to withdrawal) by COD will not be taken over by the seller .
4. If the buyer is an individual entrepreneur or legal entity, interactions are governed by relevant provisions of the Commercial Code. In this case, you cannot claim the right to withdraw from the contract without giving any reason within 14 days.
5. With reference to the relevant provisions of the Civil Code buyers – individual non-entrepreneur – cannot withdraw from the contract:
 – if for the provision of services if their performance was started with his consent before the expiry of 14 days from the receipt of benefits,
 – if for the supply of goods or services whose price depends on fluctuations of financial markets beyond the control of the supplier,
 – if the supply of goods was made to the consumer’s wishes or his person, as well as for goods subject to rapid deterioration, wear and tear,
 – if for the delivery of audio and video recordings and computer programs, the consumer their original packaging,
 – if for the supply of newspapers, periodicals and magazines
 – if for software licenses sent by electronic mail (e-mail)
6. Seller in cases specified below reserves the right to unilaterally and without compensation to withdraw from the draft purchase agreement:
 – if the buyer repeatedly rejects ordered items and by their actions causes damage to the seller.

Final Provisions

1. These terms and conditions are in effect on the date of publication for the internet shop www.briliantina.com.
2. The text of these terms and conditions can be continuously adjusted with the stipulation that the current wording that the buyer agreed to is a binding order under Article B of these terms and conditions.
3. Unless these conditions stated otherwise, the contractual relationship between the seller and buyer adheres to the relevant provisions of the Civil Code, with particular regard to the provisions relating to contracts for the use of means of distance communication.

Czech republic Spain France Greece Middle East Germany Romania Ukraine Scandinavia Russia Belgium

1.3.

Začátek Kreativní soutěže s náramky Briliantina

Své návrhy mi posílej přes webové stránky. Jdi do Kreativní soutěže, přihlas se a nahraj vlastní návrhy.

31.7.

Uzávěrka zasílání návrhů

8.9.

Začátek hlasování na https://www.briliantina.com

1.11.

Konec hlasování

6.11.

Vyhlášení vítězů